Ana səhifə
Vətəndaşlığın itirilməsi halları

Vətəndaşlığın itirilməsi halları

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının itirilməsi halları

“Vətəndaşsızlığın ixtisar edilməsi haqqında” 1961-ci il 30 avqust tarixli Konvensiyanın müddəaları nəzərə alınmaqla, aşağıdakılar Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının itirilməsi üçün əsas hesab edilir:

1) Azərbaycan Respublikası vətəndaşının digər dövlətin vətəndaşlığını könüllü əldə etməsi;

2) Azərbaycan Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin dövlət və ya bələdiyyə orqanlarında, yaxud silahlı qüvvələrində və ya digər silahlı birləşmələrində könüllü xidmət etməsi;

3) Azərbaycan Respublikası vətəndaşının dövlətin təhlükəsizliyinə ciddi zərər vuran davranışı;

3-1) Azərbaycan Respublikası vətəndaşının terror fəaliyyətində iştirakı və ya Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə yönələn hərəkətləri həyata keçirməsi;

3-2) Azərbaycan Respublikası vətəndaşının dini ekstremist fəaliyyətdə iştirakı, o cümlədən dini düşmənçilik zəminində dini məzhəblərin yayılması və ya dini ayinlərin icrası adı altında xarici dövlətdə silahlı münaqişədə iştirak etməsi və ya həmin münaqişəyə digər şəxsi cəlb etməsi, yaxud bu məqsədlə sabit qrup yaratması, habelə Azərbaycan Respublikası vətəndaşının dini təhsil adı altında xarici dövlətdə hərbi təlim keçməsi;

4) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını əldə etmiş şəxsin vətəndaşlığa qəbul olunmaq üçün zəruri olan məlumatı qəsdən saxtalaşdırması və ya saxta sənəd təqdim etməsi.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının itirilməsi məsələsi “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” Qanunun 17-ci maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində göstərilən məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla məhkəmə tərəfindən həll edilir.

 

 

Утеря гражданства Азербайджанской Республики

Принимая во внимание положения «Конвенции о сокращении безгражданства» от 30 августа 1961 года, нижеследующее считается основанием для утери гражданства Азербайджанской Республики.

1) добровольное принятие гражданином Азербайджанской Республики гражданства другого государства;

2) добровольное прохождение службы в государственных или муниципальных органах, либо вооруженных силах или же других вооруженных соединениях  иностранного государства;

3) поведение гражданина Азербайджанской Республики, наносящее серьезный ущерб государственной безопасности;

3-1) участие в террористической деятельности или осуществление действий, направленных на насильственное изменение закрепленного Конституцией государственного строя Азербайджанской Республики;

3-2) участие в религиозно-экстремистской деятельности, в том числе, распространение вероучений на почве религиозной вражды, либо участие в вооруженных столкновениях в иностранном государстве, прикрываясь исполнением религиозных обрядов, или же привлечение других лиц к указанным столкновениям, либо организация постоянных групп с этой целью, а также прохождение гражданином Азербайджанской Республики военных учений в иностранном государстве под именем получения религиозного образования;

4) предоставление получившим гражданство Азербайджанской Республики гражданином заведомо ложных сведений или фальшивых документов для приобретения гражданства Азербайджанской Республики.

Вопрос утери гражданства Азербайджанской Республики решается в судебном порядке с учетом ограничений, отраженных во второй и третьей частях статьи 17 Закона Азербайджанской Республики «О гражданстве Азербайджанской Республики»

 

 

Grounds for loss of citizenship of the Republic of Azerbaijan

The following are considered grounds for loss of citizenship of the Republic of Azerbaijan taking into account the provisions of the Convention on the reduction of statelessness of August 30, 1961:

1) voluntary acquisition of citizenship of another state by a citizen of the Republic of Azerbaijan;

2) voluntary service of a citizen of the Republic of Azerbaijan in state or municipal bodies, or in armed forces or other military units of a foreign state

3) a behavior of the citizen of the Republic of Azerbaijan that seriously damages the national security;

3-1) involvement of  a citizen of the Republic of Azerbaijan in terrorist activities or committing acts for forcible change of constitutional structure of the Republic of Azerbaijan;

3-2) participation of a citizen of the Republic of Azerbaijan in religious extremist activities, as well as, dissemination of religious sects acting on the base of religious hostility, or participation in military conflicts in a foreign states under the cover of implementing religious rites, or involving other person in those conflicts, or establishment of a stable group serving for this purpose, or participation in military training under the name of getting religious education.

4) Intentional falsification of necessary information or submission of a false document by a person who acquired a citizenship of the Republic of Azerbaijan for obtaining a citizenship.

Issues regarding the loss of citizenship of the Republic of Azerbaijan are solved by taking into account the limitations stipulated in part 2 and 3 of Article 17 of the Law “On the Citizenship of the Republic of Azerbaijan”.

 

 

İmmigration lawyer in Azerbaijan Sevinj Rahimova: +99455 588 51 51